Internasjonale jaktprøveregler for stående engelske hunder i solo og parsøk.

VM_2010_2010-10-13_017Federation Cynelogique Internationale   (FCI). 

13 Place Albert 1er,B-6530 Thuin(Belgique, tel: 003271591238,fax003271592229.

 

Internasjonale jaktprøveregler for stående engelske hunder i solo og parsøk.

 

 

 

A. Organisering.

 

Artikel 1.

Tilgang til disse prøver har bare raserene hunder, som er registrert i en FCI godkjent stambok.

 

Artikel 2.

Deltagelse i CACIT-prøver er åpen for hunder nevnt under Art. 1. Likevel kan deltagels på disse prøver være betinget av deltagerbegrensning, da på grunnlag av hundens tidligere oppnådde resultater, eller at det holdes en kjønnsoppdelt prøve eller at deltagerantallet blir redusert på grunn av for lite terreng.

Det må ikke være mindre enn 15 hunder på en prøve med solosøk, og ikke mindre enn 15 par i en prøve med parsøk. Påmeldingene blir akseptert i den rekkefølge de kommer inn.

 

Følgende betingelser skal være oppfylt:

 

a)      Begrensninger i deltakerantallet skal være meddelt i programmet eller i annonseringen av gjeldende prøve.

b)      Antall prøver med begrensninger i deltagerantallet, må ikke overskride,for hvert land, forholdet 1 : 3 til antall årlige prøver, der det kan uttdeles CACIT.

 

Begrensning i deltakerantallet er også tillatt for lag i Verdensmesterskapet og i Europa-cup.

 

Artikel. 3.

Forskriftene i følgende punkter skal nøye overholdes:

 

a)          Hvis en prøve er oppdelt i flere partier, foretar prøveledelsen fordelingen av hundene i forskjellige partier, slik at en deltager ikke kan delta i flere enn 2 partier.

 

 

b)          Tisper i løpetid kan delta, men avprøves sist og da mot hverandre. Det er en forutsetning at dette blir meddelt prøvearrangør om morgenen på prøvedagen.

 

c)           Påmeldingsfrist: Ingen påmelding blir akseptert etter at påmeldingsfristen er ute.

 

d)          Trekking av hund fra konkurransen vil bare bli refundert hvis dette er meddelt prøveledelsen 5 dager før prøven holdes. Untatt er tisper med løpetid, skadde eller syke hunder som kan trekkes på morgenen prøvedagen mot å vise dyrlege attest. I tilfelle force majeure gjelder det samme.

 

Artikkel 4.

Agressive hunder, hunder med smittsomme sykdommer, hunder som tilhører personer under disiplinær straff eller personer som er medlem av organisasjoner som ikke er godkjent av FCI, kan ikke delta.

 

Artikkel 5.

Hundene skal være tilstede under oppropet på prøvestedet, og være til konstant disposisjon for dommerne under hele prøvedagen.

 

Artikkel 6.

I tilfelle av force majeure forbeholder prøvekomiteen seg retten til å avlyse prøven. Starkontigenten vil da bli tilbakebetalt helt eller delvis.

 

Artikkel 7.

FCI bekrefter bare premieringer oppnådd på prøver med minst 6 deltagerer(hunder)

 

Artikkel 8.

Påmeldingene blir mottatt av prøveleder, samtidig som parsammensetning, startrekkefølge og på hvilket parti, blir ordnet ved loddtrekning.

På prøver med parvis avprøving, der deltagerantallet ender med oddehund skal dommerne utpeke en hund til å gå med den siste hund. Det samme skjer hvis en uttrukket hund, der makker ikke møter. Ved deltagelse med 13 hunder eller 13 par, deler prøvekomiteen disse i 2 partier Et parti kan under ingen omstendighet ha mer enn 15 hunder eller 15 par, da reglementet foreskriver at slike prøver foregår over en dag, med mindre særlige forhold gjør seg gjeldende.

 

Artikkel 9.

Prøver der hundene avprøves parvis, dømmes av minst 2 kvalifiserte dommerer, den ene av disse må være en FCI-godkjent dommer. Enkeltvis avprøving dømmes av en FCI-godkjent dommer.

 

På prøver der hundene avprøves parvis, må dommerne plasere seg slik at de vedvarende kan iakta hundens oppførsel. Hver diskvaliserende feil som blir iaktatt skal straks meddeles overdommeren, som tar avgjørelsen om at slippet skal avsluttes.

 

Ved avsluttet slipp møtes dommerne med overdommeren og alle plusser og minuser i slippet rapporteres på de to hunder som nettopp har vært ute.

 

 

B.ADMINISTRATIVE REGLER:

 

Artikkel 10.

Jaktprøvereglementet i det landet som holder prøven,brukes hvis det ikke er i strid med FCIs regler og vedtekter

 

 

 

C. PRESENTASJON

 

Artikkel 11.

Hverken hund eller fører tillates å bære eller anvende tvangs eller dressurmidler under prøven.

 

Artikkel 12.

I alle tilfeller må føreren etterkomme de anvisninger som blir gitt av dommerne,og han må bare snakke til hunden eller bruke fløyte med all mulig diskresjon, blant annet for å ikke forstyrre makkers hund. På prøver med parsøk skal førerne gå side ved side.

 

Når hunden har avsluttet en situasjon, skal føreren koble hunden og plassere seg ved overdommeren og være til hans disposisjon.

 

Artikkel 13.

I begynnelsen av hvert slipp er det et friminutt, der det positive blir anerkjent. Diskvalifiserende feil fører ikke til at hunden utgår, men dommerne tar hensyn til dette i rangeringen.

En uutnyttet eller misbrukt sjanse under dette friminutt gir ikke automatisk rett til en runde til.

Hvis terreng må skiftes, og hunden kobles,stoppes avprøvingen til føreren slipper hunden pånytt. Når slippet fortsetter, det samme ved innkalling, vil støkk av vilt i det første slag i vinden til høyre eller venstre ikke regnes som feil.

 

Artikkel 14.

Det første slipp skal vare i minst 15 minutter,og mye som mulig gå i motvind, med mindre hunden begår en diskvalifiserende feil eller ikke holder konkurransens nivå.

Hvis en hunden i parsøk blir slått ut før slippet er over, får makkerhunden sin manglende tid når alle er ferdigprøvd i første rund og før andre runde starter.

 

Artikkel 15.

Dommerne kan avprøve hundene så mange ganger de ønsker og så lenge de finner det nødvendig. De kan også gi premie etter bare et slipp.Varigheten av slipptiden i de øvrige runder er alene opp til dommerne.

 

Artikkel 16.

Når koblingordre er gitt, vil ikke noe arbeid telle, verken positivt eller negativt, med mindre hunden går ut av hånd og ikke straks lar seg innkalle, noe som regnes som feil. Hvis en slik hund har vist seg enminent ellers, kan den eventuelt tildeles en CQN.

 

Artikkel 17.

Dommerne skal anstrenge seg for å avprøve hundene under samme betingelser.De vil påskjønne det intelligente arbeid under vanskelige forhold.Tvil i tolkingen av en situasjon under prøven,vil alltid gå i fordel av hunden.

 

 

Artikkel 18.

Det er obligatorisk at det skytes over hunden når viltet flykter. Ved flere situasjoner på samme hund, skal det skytes over den minst en gang.

 

 

D.PREMIERING/PLASERING.

 

Artikkel 19.

Ingen hund kan premieres uten at den har hatt minst en godkjent situasjon på den eller de viltarter som er tellende på vedkommende prøve.

 

a)Ved jaktprøver om våren og sommeren vil bare situsjoner på naturlig forekommende vilt(rapphøns eller eventuelt fasaner) inngå i dommernes bedømmelse.

 

b)     Ved jaktprøver om sommer og høsten i jakttiden som er fastlagt i den nasjonale jagtlov i det landet prøven holdes, skal alle situasjoner på vilt som er angitt i programmet være tellende, men bare godkjente situasjoner på fuglevilt gir rett til en Excellent

 

Bedømmelsen av en situasjon starter med at hunden avanserer mot lukten av viltet, som etterfølges av stand, en eventuell reisingsordre, ro i oppflukt og skudd. (ved praktisk jagt etterfølges alt dette med en apport). Slippet er ferdig først når føreren har koblet hunden. Et fuglearbeid blir ikke godkjent hvis fuglen ikke har lettet.

 

Hunden skal reise med bestemthet og letthet foran sin fører og bare  

på førerens kommando og beholde kontakt med viltet. Dommerne vil være oppmerksom på hunder som har vanskelig for å reise, og som føreren er nødt til å hjelpe. De lange reiser blir godtatt på den betingelse at de er energiske og fører til avgjørende resultat.Nekting av reis er utslagsgivende. Reis må ikke forvekles med når hunden selvstendig og spontant beveger seg før fører kommer til, for sette fast viltet, og holde på lukten.

 

Artikkel 20.

CQN kan bare tildeles hunder med store naturlige kvaliteter, som i et slipp på minst 10 minutter har hatt stand, men som har gjort en eliminerende feil i dressuren, eller som i en prøve med praktisk jakt har nektet apport på skutt fugl eller på et utkastet kaldt vilt under prøven.

 

Artikkel 21.

Dommerne vil ikke bare basere sin rangering på antall fuglarbeid, men på kvaliteten i det eller de fuglearbeider.De skal spesielt være oppmerksom på fart, stil og aksjon som er typisk for rasen, jaktiver og effektivitet, viltfinnerevnen, måten å finne viltet på,initiativ og klokskap i søksarbeidet, bestemthet i det å nærrme seg viltet og i presisjon i reis., samt lydighet og dressur.

 

Søket skal være i utstekning slik som rasen har mulighet til, typen av prøve og tetthet i vegetasjon og terrengets beskaffenhet. Hunden skal jakte med inteligens og dekke det anviste terreng. Den skal hele tiden være i hånd, og i alt vise maksimal initiativ. Den typiske galoppaksjon for rasen skal være energisk og utholdende. Hunden må ikke redusere på farten.

 

Hvis dommerne er uenig i fortolkningen av en situasjon, skal denne tvilen komme hunden til gode.

 

Etter at alle hundene har vært ute i sine slipp gir dommerne en premiering etter følgende poengskala:

 

                       Fra 0 til 5 = utilfredstillende= 0.

                       Mer enn 5 til 10 = god, Bon

                       Mer enn 10 til 15 =megt god, Tres Bon

                       Mer enn 15 til 20 = utsøkt, Excellent.

 

Artikkel 22.

For å oppnå CACIT må hunden ha levert en perfekt og førsteklasses pretasjon uten feil.I tilfelle tildeling av CAC på flere partier på samme konkurranse, vil det på slutten av dagen bli holdt en matching , der CACIT vinneren blir utropt.

Matchingen skal dømmes på søkog stil,typisk for rasen. Fuglarbeid og feil teller ikke, med mindre hunden nekter vanlig lydighet.

 

*For å bli premiert(klassifisert)skal hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende feil.

 

*For å få en Excellent(utsøkt), er komplett ro i oppflukt obligatorisk.

 

*Hund som har gått forbi ellr støkket en gang uten grunn, kan ikke oppnå bedre enn en Meget god(Tres Bon).

 

Artikkel 23.

Følgende betraktes som diskvalifiserende feil:

 

1)      Hund med for lite format( fart, stil, søk og dressur) i forhold til prøvetypen, eller som viser for lite jaktlyst de første minutter.

2)      Hund som har et mangelfullt søk, som går ut av hånd eller har et søk klart utenfor det som kreves.

3)      Hund som loser vedvarende.

4)      Hund som i parsøk sjenerer sin makker stadig ved henging eller ved stadig tomme stander.

5)      Hund som i parsøk ikke spontant respekterer makkers stand. I praktisk jakt vil diskret støtte bil tolerert.

6)      Hund som går viltet opp en gang etter å ha bekreftet at fuglen var der.

7)      Hund som uten grunn går forbi eller støkker vilt som er tellende, to ganger.

8)      Hund som tar tre faste stander uten resultat.

9)      Hund som under slippet eller etter stand førfølger hårvilt eller fugl uten å komme tilbake på første innkalling.

10)    Hund som viser seg skuddredd


I tillegg i konkurranser med praktisk jakt:

11)    Hund som som ikke makter å finne skutt vilt som dommerne har konstatert er i terrenget.

12)    Hund som tygger for hardt i viltet.

13)    Hund som nekter å apportere varmt eller kaldt vilt, så sant dette er opport på vilt som er angitt i programmet.

 

Artikkel 24.

Dommeravgjørelsen er en flertalsavgjørelseVed stemmelikhet er overdommerens stemme avgjørende. Dommernes avgjørelse kan ikke påklages.

 

Artikkel 25.

Ved konkurranseslutt vil overdommeren bekjentgjøre og kommentere resultatet.Han vil levere rangeringen av hundene som har oppnåd premiegrad(Exc.Tres Bon, bon)til prøveledelsen, før dommerne drar.

 

Artikkel 26.

Kravene i dette reglementet er et minimum FCI regler og er bindende for alle FCI medlemsland. Nasjonale reglement må bare ha strengere krav.

 

I tilfelle mistolkninger eller forskjellig tolkninger i de forskjellige oversettelser er det den orginale franske teksten som gjelder.

 

Oversettelse: Kjell Duedahl, 2006.

 

Godkjent av FCI General Commitee den 27-28 November, 1997 i Buenos Aires.