Reglementet for Verdensmesterskapet i praktisk jakt for stående fuglehunder.

VM_2010_2010-10-13_040Art. 1. I 1978 ble det arrangert et VM for stående fuglehunder av medlemmene fra de deltakende land. I 1999 ble navnet forandret til ”Verdensmesterskapet i Praktisk Jakt for Stående Fuglehunder”. Dette mesterskap arrangeres årlig og har fått en eminent anerkjennelse i det internasjonale arbeid vedrørende kynologi.

 

Art.2.Fra 1. juli 2004 har F.C.I formelt anerkjent dette mesterskapet og.kalte det ”Verdensmesterskapet til F.C.I i praktisk jakt for stående fuglehunder”. Mesterskapet finner sted hvert år i forskjellige land blant de deltakende nasjoner. Arrangerende nasjon skal ha deltakende lag i mesterskapet og være medlem av F.C.I.

 

Art. 3. Verdensmesterskapet skal tjene den hensikt å fremme innsatsen til den stående fuglehund hos jegere. Den skal vise sine jaktegenskaper i et stort mesterskap, og gi jegere som benytter hund til jakt, anledning til å treffes i en stor konkurranse og kunne fremme sin sport.

 

Generelle Ordninger..

 

Art. 4. De generelle forordninger er som bestemt i kapitel 1 i De offisielle internasjonale jaktprøvereglement for britiske- og kontinentale stående hunder. Disse anvendes og integreres i dette prøvereglement , samt de spesielle forordninger i dette VM-reglement.(vannapport,etc)

 

Beskrivelse av prøven.

 

Art. 5. Verdensmesterskapet for stående fuglehunder i praktisk jakt går over to dager hver høst. Prøven går i parsøk.

 

Art. 6. Prøven inkluderer både arbeid i terrenget og i vann. Alt skal være mest mulig lik praktisk jakt. Hvis det er mulig skal det felles fugl i slippet. Hunden bedømmes for sitt arbeid før og etter skuddet. Før skuddet skal hunden vise søk og ta stand, etter skuddet skal hunden finne og apportere skadet eller skutt vilt.

 

Art. 7. Beskrivelser og bestemmelser i det internasjonale høst reglementet for stående britiske hunder kapitel 5 og i det internasjonale høstreglementet for kontinentale stående hunder kapitel 4, kan fullt ut benyttes i tillegg til spesielle forordninger i dette reglement.

 

 

Organisasjonen.

 

Art. 8. Det er blitt dannet en Organisasjonskomitee som skal ha overoppsyn med arrangementet av et VM.

Denne Komitee tar alle nødvendige grep for en god gjennomføring av VM og har fullmakt til å foreslå modifiseringer av reglementet så fremt det ikke er i strid med gjeldende regler.

 

Art. 9 Organisasjonskomiteen består av en offisiell representant oppnevnt fra hvert av de deltakende nasjoner. Hver representant kan bli assistert av tilhører uten stemmerett.

Organisasjonskomiteen har sitt sete i Roma hos F.I.D.C( Federazione Italiana della Caccia), Vitale Tiziano 70. Komiteen kan bli henvist til å flytte.

Komiteen velger sin President og en sekretær.

 

Art.10. President og sekretær velges for 4 år. Presidenten har ingen spesielle fordeler i forhold til de andre komiteemedlemmer. Ved valg har han bare en stemme som de andre.

Komiteen samles to ganger i året etter innbydelse fra Presidenten til de enkelte medlemmer. En gang under Europamesterskapet på våren og engang under selve VM.

Sekretæren deltar på disse møtene som tilhører, men har ingen stemmerett.

 

Art.11 Organisasjonskomiteen har følgende oppgaver:

-          gjøre fast avtale med en nasjon som er tiltrodd arrangementet av neste års VM.

-          Ta ut dommerkollegiet .

-          Dato og sted for VM, fra 15 september og ut oktober, helst første halvdel av oktober.

-          Bestemme gebyr for den deltagende nasjon, felles bidrag som er nødvendig for at komiteen skal fungere.

-          Bestemme startkontigenten for den enkelte deltaker.

-          Festlegge kausjon for skader.

-          Sammen med den organiserende nasjon ta alle initiativ for et vellykket arrangement.

-          Overvåke at den deltakende nasjon får alle direktiver om prøven 6.måneder før arrangementet finner sted.

Utgifter til reise og opphold betales av den enkelte nasjon.

 

2. Betingelse for opptakelse som kandidat.

-Hver nasjon kan søke om å bli arrangør-kandidat under forutsetning at nasjonen har vært medlem av komiteen i minst 5 år og deltatt minst 3ganger.

-Komiteen kan tilby organiseringen av VM til en nasjon som har søkt ,etter man har kontrollert garantien for organisatorisk kapasitet, og undersøkt nasjonens erfaring i internasjonale mesterskap, samt terrengene og kvaliteten på viltet.

-For å utføre denne kontroll, kan komiteen kreve at 3 dommere fra komiteen deltar i et jaktmesterskap, som blir organisert i samme sesong og i de samme terrengene som VM skal foregå.

-For øvrig kan komiteen forlange av dette land at sekretariatet og medlemmer og delegerte i komiteen bli tatt med.

 

3. Dommerkomiteen.

 1. Dommerne, under ansvar av komiteen,blir tatt ut på Organisasjons-komiteens vår-møte
 2. Dommerjuryen for hvert parti består av tre dommere fra forskjellige nasjoner, hvorav en oppnevnes som hoveddommer(President) Den organiserende nasjon kan foreslå en sammensetning av dommere, men den endelige beslutning tas av Komiteen.
 3. I tilfelle av vanskeligheter, kan man gå til hemmelig valg med enkelt flertall. Komiteen vil sørge for at presidenten i de forskjellige dommerjuryer, tilhører forskjellige nasjoner.Hver nasjon kan bare ha en dommer i de forskjellige kvalitetsrundene i det samme VM( Engelsk eller kontinental).

Hvert parti må ha minst 2 dommere med erfaring fra internasjonale mesterskap.

Man bør strebe etter at samme dommer ikke dømmer samme konkurranse 2 år på rad, slik at man får en bedre rotasjon og at nye nasjoner kan komme til.

     d)   Komiteen bestemmer at den nasjon som får en dommer utnevnt, må ha en reservedommer klar ,

           dersom den opprinnelige oppnevnte er forhindret i å stille.

 1. Sekretaiatet skal i løpet av møtemåneden meddele den utnevnte dommer om uttaket.

Denne dommer må gi sitt positive eller negative svar innen den påfølgende måned.

Intet svar blir å betrakte som et nei. I tilfelle vil sekretariatet underrette på samme måte resevedommer, .Etter at alle dommere har svart, vil den endelige sammensetning av dommerkollegiet bli meddelt alle komiteemedlemmer.

 1. Hvis noe uforutsett oppstår og det mangler en dommer kvelden før prøven, kan

Komiteen utnevne en ny dommer.

 

4. Teknisk delegert.

 

Den nasjonen som har den praktiske organiseringen av VM, velger ut sine tekniske delegert ut av hundekjennere med praktisk erfaring fra store mesterskap og som kjenner godt til reglementet for prøven.

Det er en teknisk delegert for hver kvalifiseringsrunde, en for den engelske rase og en for den kontinentale rase.

De har følgende oppgaver:

 1. De skal lede dommerne gjennom terrenget, som de kjenner godt.
 2. De skal hele dagen ha en reservehund i beredskap for dommerne, og ha vilt for en kaldapport .
 3. De skal pleie en riktig og godt forløp av mesterskapet.
 4. Så snart partiet er ferdigbedømt for dagen,skal den delegerte gi sekretaiatet hundenes resultater. Disse skal være undertegnet av dommerne og inkludere CAC og vannapport(godkjent eller ikke).
 5. Ta alle nødvendige foranstaltinger etter dette reglement.

 

5. Den offisielle medhjelper til hvert lag.

Den offisielle medhjelper, oppnevnt med tillatelse fra sitt land, er leder av sitt team i organisasjonskomiteen.

Han har til oppgave:

 1. I løpet av mesterskap være leder for sitt lag.
 2. Føre de enkelte deltakere ut til dommerne, og gjennom slippet.
 3. Legge fram eventuelle klager for den tekniske delegert.

 

6. Offisielle skyttere.

Den organiserende nasjon skal utpeke to skyttere, som er godt kjent med jakt over stående fuglehunder, til hvert parti.

Disse skal alltid være i beredskap for dommerpresidenten og bare gripe inn etter ordre fra denne.

 

7.Finansering

Hver deltakende nasjon betaler startgebyrer, som Komiteen årlig bestemmer.

 

Utgifter til kost og losji,dekkes av den organiserende nasjon for:

 1. President og Sekretær i Organisasjonskomieteen
 2. De delegerte tekniker
 3. Dommerne

 

Deltakelse.

Art 12.. Nasjoner som er opptatt in den internasjonale VM-komitee, kan delta i mesterskapet. Hver nasjon kan stille med et lag britiske- og et lag kontinentale hunder. Hvert lag må minst ha 2 deltakere, maks 4 og det kan stilles med en reserve for hvert lag.

 

Art.13. Bare hunder som har en godkjent stambok fra en organisasjon eller søsterorganisasjon som er medlem av F.C.I.eller registret i en organisasjon godkjent av F.C.I., kan delta i et VM.

 

Hundens eier må ha samme nasjonalitet som sin konkurrerende hund,og vært i dens eie og land i minst 12 måneder.

Hvis eieren har dobbelt statsborgerskap, må vedkommende velge hvilket land han eller hun vil delta for.I tilfelle av problemer må hovedkomiteen i F.C.I. avgjøre tvisten.

 

Hunden skal være stambokført i det landet den deltar for, i minst 12 måneder.

 

Fører av hund, uavhengig av sin nasjonalitet, kan konkurrere for kun et land og bare føre maks 4 hunder.

 

Art. 14. Konkurransen er åpen både for amatører og profesjonelle.

 

Art. 15.Lagene som deltar i VM, skal ha en lagleder.

 

Påmeldinger.

 

Art. 16. En nøyaktig påmelding av hvert lag med reserve skal være inne hos det organisernde sekretariat senest 3 dager før starten på arrangementet.

 

Art. 17. På meldingen er bare fullstendig og akseptabelt når det inneholder: Hundens navn, rase, kjønn, fødselsdato, registreringsnummer, id-nummer, samt premiering bok.

Navn og adresse til oppdretter, eier og fører skal være i påmeldingen.

 

Start-gebyr.

 

Art. 18.Størrelsen på startkontigenten fastsettes hvert år av Organisasjonskomiteen og må være betalt i sekretariatet til det arrangerende land før VM starter

 

Organisering av partiene.

 

Art. 19. Trekking av par og startnummer skal gjøres kvelden før konkurransen, og overvåkes av sekretæren i Organisasjonskomiteen.

 

Art. 20. Den samme fører kan bare føre hund i et parti i et av de to konkurransene.(britiske eller kontinentale)

 

 

Dommerne.

 

Art.21. Dommerjuryen består av 3 dommere fra forskjellige land i hvert parti og i en eventuell finale(barrage). En av dommerne er utnevnt som hoveddommer.

 

Art.22. Organisasjonskomiteen ordner de forskjellige dommerjuryer og passer på at det er hoveddommere fra forskjellige land.

 

Art. 23. Utgifter til reise betales av dommerens hjemland, men opphold betales av den arrangerende nasjon.

 

Vilt.

 

Art.24. Konkurransen foregår på fjærvilt, vilt det er vanlig å jakte på med stående hund. På andre viltarter kan det positive , ikke det negative, unntatt forfølgelse, telle i en eventuell premiering. En hund kan ikke premieres uten et godkjent arbeid på fjærvilt som det vanligvis jaktes på med stående hund. Organisasjonskomiteen kan innskrenke antall viltarter som skal være tellende. Dette skal annonseres før konkurransen starter.

 

Dømming/Premiering.

 

Art.25. Dommerne skal la hvert par gå hele slippet på 15 minutter selv om en av hundene gjør en utslagsgivende feil. I dette tilfelle skal den utslåtte hund få gå for ”æren”, men først skal hoveddommer informere føreren . Men hunder som har for dårlig søk, hindrer makker med henging, for mange tomstander eller ikke sekunderer makker, skal stoppes.

 

Art.26. Det skal ikke gis noen premie til hund som ikke får et godkjent arbeid på fjærvilt i følge art. 24 eller hund som ikke apporterer . Hund som ikke har hatt anledning til å apportere under slippet,får utlagt en fugl etter fuglearbeidet eller senest etter at slippet er over.

 

Art. 27. Hund som markerer fugl og tar den opp selvstendig en gang, eller går forbi eller støkker fugl to ganger er ferdigbedømmt og ute av konkurransen. Hund som går forbi eller støkker en gang uten grunn, kan ikke premieres med mer enn Meget Godt(Tres Bon).

 

Art. 28. Vannapport er obligatorisk for alle premierte hunder. Det apporteres på død and på dypt vann. Ved nekting skal hunden i tilfelle ikke få bedre enn Tres Bon.

 

Priser.

 

Art. 29. Premiegrader som er oppnådd i de to dagene konkurransen varer, blir etter følgende liste gjort om til VM-poeng for få utdelt tittler og vinnere.:

 

CACIT                                          12poeng.

RECACIT                                      11 ”

CAC                                             10 “

RCAC                                           09 “

1. Excellent                                   08 “

Excellent( fra 2.plass)                    07 “

Tres Bon                                       04 ”

Bon                                              02 ”

Art.30 Denne poenglisten blir brukt til å rangere lagene. Det er summen av poeng oppnådd av deltakerne på laget over to dager som er tellende. Minst to deltakere må være premiert for at laget skal kunne rangeres..

 

Art.31. Det laget som er rangert på første plass får tittelen” Verdensmester i lag i praktisk jakt” for året som kommer. Det laget som blir nr. to får tittelen ” Vise-Verdensmester for lag i praktisk jakt” i året som kommer.

 

Art.32. Ved poenglikhet går det laget først som har flest hunder premiert.

 

Art.33. Etter samme poenglisten blir den individuelle tittelrangeringen   bestemt etter antall oppnådde poeng etter to dagers konkurranse. For å bli rangert som Verdensmester må hunden minimum ha oppnådd en Excellent i løpet av to dager. Hunden må ha deltatt begge dager og bestått vannapporten.

 

Art. 34.Hunden som er rangert på første plass bli proklamert” Verdensmester i praktisk jakt”for kommende år.Hunden som kommer på andreplass får tittelen” Vise-Verdensmester i praktisk jakt” for kommende år.

 

Art. 35. Ved poenglikhet avgjøres tittelen ved en finale.

 

Klager/Tvister.

 

Art.36. Dømmingen og juryens skjønn kan ikke påklages.

 

Art.37 I tilfelle tvist, skal eventuelle klager behandles og avgjøres omgående av tilstedeværende medlemmer Organisasjonskomiteen.

 

Det franske orginalreglementet gjelder ved språklige tvister. 

 

Oversatt 2009, Kjell Duedahl.