Fuglehundtrening Kongsvoll – Hjerkinn

Kongsvold1FKF har mottatt mail fra Statsskog vedrørende trening på Kongsvoldterrengene. Styret ber samtlige innrette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder. Dette er det den enkeltes ansvar å skaffe seg informasjon om. På vegne av Statsskog publiseres følgende skriv.

 

Fuglehundtrening Kongsvoll – Hjerkinn
 
Statskog er grunneier i området Hjerkinn – Kongsvoll hvor vi bl.a. leier ut terreng til de årlige fuglehundprøvene i regi av FKF. Området blir av mange kalt ”Fuglehundsportens mekka” da terrengene egner seg meget godt for fuglehundprøver. Det er jevnt over god bestand av rype og med lett tilgjengelighet fra E6 til alle årstider. Dette har fuglehundsporten satt pris på og benyttet i 100 år.
 
Villrein
Områdene er ikke bare gode rypeterreng men også leveområde for en del andre arter, deriblant villrein som Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta. Villrein bruker store arealer og staten har gjennom opprettelse av verneområder forsøkt å sikre villreinens leveområder mot forstyrrelser. I Kongsvoll-Hjerkinn området er det opprettet store verneområder og vi har 3 villreinstammer som bruker disse, Snøhetta, Knøtshø og Rondane. Opprinnelig var dette en stamme men de er i dag adskilt pga. veg og jernbane. Villrein er svært sky og søker ofte bort fra områder med stor menneskelig aktivitet.
 
Statskog har de senere årene registrert en økt menneskelig aktivitet i Kongsvoll –Hjerkinnområdet med bl.a mye turfolk, moskusguiding, fuglehundprøver og trening i samband med disse. For å demme opp mot ev. konflikter mellom ulike brukergrupper og for å ta hensyn til spesielt villrein iverksatte vi for noen år siden ulike tiltak, deriblant opprettet vi ulike tilbud for fuglehundsporten, dette i samarbeid med FKF og lokale fuglehundklubber.
 
Tilbudene er som følger:
Fuglehundprøver i perioden fra 20.08-ca 01.10 i regi av Norsk Kennelklubb ved FKF.
Dressurterreng Tverrfjellet i perioden 01.04-31.04 samt 15.07-19.08 i regi av Dovrefjell fhk.
Dressurterreng Nonshø i perioden 15.07-19.08 i regi av Hjerkinn fhk
Treningsterreng Nonshø i perioden 20.08-01.10 i regi av Statskog
Treningsterreng Hjerkinnhø i perioden ca. 05.10-31.03 i regi av Statskog
 
Som en ser er det kun i yngleperioden fra 1 mai til midt i juli at det ikke et eller annet tilbud om å kunne prøve, trene eller dressere fuglehunder i området. Tidspunkt for bruken av de ulike terrengene er lagt opp slik at de i størst mulig grad skal unngå konflikter i forhold til villreinen.
 
Erfaringer så langt:
Bruken av terrengene i samband med de årlige jaktprøvene og bruken av dressurterrengene ser ut til å fungere greit. Vi har i avtalene med disse lagt inn spesielle vilkår, bl.a det er egne ansvarlige som etterser at regler blir fulgt. Når det gjelder treningsterrengene har vi ved kontroller oppdaget at en stor del av brukerne ikke har løst treningskort og/eller beveger seg i områder som ikke er avsatt til formålet. Vi har så langt ikke gått til anmeldelse eller lignende av disse forholdene men bedt de aktuelle personene løse treningskort eller henvist de til rett terreng.
Vi tar noe selvkritikk pga. manglende opplysning om tilbudene samt at enkelte hundeiere synes å være i den tro at så lenge det ikke er båndtvang trengs ikke grunneiers tillatelse for å trene fuglehunder. Vi er imidlertid av den oppfatning at Hundloven må tolkes slik at for å kunne slippe en fuglehund løs og la den søke etter fugl i terrenget må eier ha innhentet grunneiers tillatelse på forhånd.
 
 
 
Planer videre
Statskog ønsker å opprettholde tilbudene og gjennom mer informasjon, bl.a oppslag på infotavler i området for å nå brukerne. Så langt har salg av treningskort foregått på www.inatur.no, vi vurder imidlertid å innføre mulighet for kjøp av kort direkte på Hjerkinn eller om mulig kjøp via SMS. Vi har så langt tilbudt sesongkort, månedskort og dagskort. Etter noen tilbakemeldinger på høyt prisnivå vurderer vi å senke prisen noe på dagskort.
I samarbeid med SNO vil vi fortsette å foreta kontroller, overtredelser som ikke betalt kort eller trening på feil terreng vil heretter bli rapportert til FKF, grovere tilfeller vil bli anmeldt til politiet.
 
 
Statskog har fått mange positive tilbakemeldinger på tilbudene og vårt håp er at de kan fortsette til beste for fuglehundsporten. Vi er imidlertid helt avhengig av at alle brukerne respekterer reglene og retter seg etter disse.
 
 
Dombås mars 2009
 
Trond Berger
Eiendomskonsulent Statskog