Lavlandsprøver - utsetting av fugl

Lavlandsprøver - utsetting av fugl.

Krav om forhåndsgodkjennelse fra Miljødirektoratet

Det kan bare settes ut fugl dersom det etter søknad til Miljødirektoratet (MD) er gitt skriftlig  forhåndstillatelse fra MD.
Miljødirektoratet vil sette krav/vilkår for utsetting av fugl, herunder konkret dato for utsetting.

Vedrørende fristen 
20. juli har Miljødirektoratet i mail opplyst at det ikke lenger er noen bestemt frist for utsetting; «Dette (fristen 20 juli) er ikke lenger riktig, men var regelen før forskrift om fremmede organismer trådte i kraft den 1.1.2016.  Etter gjeldende forskrift om fremmede organismer så kreves det tillatelse fra Miljødirektoratet for å sette ut Fasan og Rapphøns, som begge anses som fremmede organismer. Det er ikke lenger noen bestemt frist for utsetting, men en forsvarlig dato vil bli satt som vilkår i en eventuell tillatelse til utsetting».

FKF/Lavlandskomiteen vil i løpet av våren, i god dialog med Miljødirektoratet, utarbeide klare og gode instrukser og retningslinjer for søknad og grunnlag for tillatelse, herunder risikobegrensende tiltak som ivaretar naturmangfoldet og god dyrevelferd. Det vil også være god kontakt med arrangørklubbene og NJFF.