Nye vedtekter med kommentarer i FKF – Informasjon fra Lovkomiteen etter høringsrunden

paragraftegnLovkomiteen avsluttet sitt utkast til nye vedtekter m/kommentarer 3/1 2011. Det ble på ny orientert på nettsiden i FKF og Lovkomiteens utkast til nye vedtekter m/kommentarer ble sendt ut på høring til alle medlemsklubbene. Svarfristen ble satt til 6/2 2011.

Lovkomiteen har mottatt svar, innspill og synspunkter til det materialet som ble oversendt fra alle 8 raseklubbene og 4 distriktsklubber. Lovkomiteen har i tiden etter det, bearbeidet utkastene videre og foretatt noen presiseringer, tillegg og endringer.

I noen få av svarene, ble det også stilt spørsmål om den videre framdrift og behandling. Det kom også noen spørsmål av overordnet karakter som ligger utenfor Lovkomiteens tildelte oppgave. Disse er vurdert av styret i FKF og noen tas også videre opp med NKK.

Ny versjon av Lovkomiteens utkast til vedtekter og kommentarer, sendes ut til medlemsklubbene etter at Lovkomiteen i NKK har blitt forelagt spørsmålsstillinger knyttet til arbeidet med vedtektene . Alle endringer er merket med rødt. Vi ber om at medlemsklubbene ser igjennom utkastene på ny med spesiell fokus på markerte endringer og tillegg.

Om kort tid vil det bli gjennomført et møte mellom representanter fra FKF og NKK for å informere om arbeidet knyttet til medlemskap, få dialog om ulike tema knyttet til prosessen med nye vedtekter i FKF og det videre arbeid med saken i begge organisasjoner. Kort tid etter møte med NKK, skal det gjennomføres et møte mellom Raseutvalget og Lovkomiteen i FKF for å orientere konkret om forslag til nye vedtekter og bidra til dialog om behandlingen videre. Deretter er det også planlagt et Live-møte (nettmøte m/lyd og bilde) med Lovkomiteen i FKF og representanter fra distriktsklubbene med informasjon om forslag til nye vedtekter og behandling av saken videre.

Styret i FKF vil få oversendt Lovkomiteens forslag etter gjennomføring av ovennevnte møter. Deretter kan styret behandle forslaget videre og forberede saken, og konkludere med styrets innstilling i saken - i rett tid før FKF RS 2011.


Last ned dokument i PDF 

Lovkomiteen i FKF  - 8/3 2011.