Behandling i medlemsklubbene – forslag til endring av FKFs lover.

paragraftegnLovkomiteen i FKF har laget en presentasjon der de viktigste hovedtrekkene i forslag til endringer av FKFs lover omtales. Denne presentasjonen (ppt) kan medlemsklubbene bruke som hjelpemiddel når saken skal diskuteres på klubbenes årsmøter og generalforsamlinger.

Presentasjonen lastes ned her
Forslag til endring av FKFs lover datert 10/4 -2012 lastes ned her
Kommentarer til endring av lovene lastes ned her 

Lovkomiteen ønsker å presisere følgende:

-    Ny lovmal vedtatt av NKK RS 12/11-11 er innarbeidet i teksten og kan ikke endres. Teksten er absolutte krav fra NKK.
-    Klare signaler gitt på FKF RS 28/5-11 er innarbeidet i forslaget.
-    Raseansvaret vil fortsatt bli delegert direkte fra NKK til raseklubbene, som i dag.
-    Med den foreslåtte omorganisering av FKF til reelt forbund, får medlemsklubbene sin tilknytning til NKK gjennom FKF. Dobbeltmedlemskap er ikke aktuelt.
-    FKF har søkt NKK om dispensasjon fra kravet om at medlemsklubbene må innarbeide ny lovmal for klubber i 2012.
-    NKK har innvilget denne dispensasjonen slik at raseklubber og distriktsklubber kan behandle endringer av sine lover på sine årsmøter i 2013. På denne måten unngås behandling av klubbenes lover 2 årsmøter etter hverandre.

Lovkomiteen har gjennomført sitt arbeid med nytt forslag til endinger av FKFs lover slik det ble vedtatt på FKF RS 2011. Medlemsklubbene gis med dette muligheter til informasjon og diskusjon om denne saken på sine årsmøter og generalforsamlinger.

Endringer av FKFs lover vil komme til behandling og avgjørelse på FKF RS 2012 sammen med styrets innstilling.

29/1 2012.

Lovkomiteen i FKF

Dag Skarpodde    Harald Bruflot        Nils B. Skaar