Mattilsynet har endret forslaget om konkurransedyrforskrift

Mattilsynet har endret forslaget om konkurransedyrforskrift etter høring.

 

FKF sendte inn eget høringssvar sammen med de øvrige i JD-Jakthunddivisjonen, se vedlegg (Høringssvar FKF). Dette ble også tiltrådt av og inkludert i NKKs svar.

 

De omfattende innspillene fra FKF, som både inneholdt generell og konkret argumentasjon og en beskrivelse av hva vår aktivitet faktisk går ut på, har ført frem og er hensyntatt i all vesentlighet i det endrede forslag Mattilsynet nå fremlegger, se vedlegg.
Vedlegg #001 - Høringssvar – utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.
Vedlegg #002 - Mattilsynet endrer forslaget om konkurransedyrforskrift etter høringen.

 

Mattilsynet sammenfatter:

 

Forslaget ble i høringen særlig kritisert av hundesporten for å være mest tilpasset hestesport og for å regulere hundesporten på måter som ikke passer det gjeldende og fungerende systemet. Vi har tatt kritikken til følge og endret forslaget på følgende vesentlige punkter:

Det stilles ikke krav om stevneveterinær ved jaktprøver.

• Hvilke hundeløp som skal kontrolleres av stevneveterinærer, er ikke bare betinget av lengden på løpet, men også av antallet hunder i spannene og deltakere i konkurransen.

• Forskriften forbyr ikke som sådan hundesport som innebærer at hunder angriper og biter markører (IPO).

Kravene til konkurranseområdet er presisert slik at de passer for jaktprøver, hundeløp og annen sport som foregår i naturen.

• Flere av kravene om nødvendige bestemmelser i reglementene åpner i større grad for ulike løsninger som passer for ulike konkurranseformer og -tradisjoner.

 

FKFs vesentligste innsigelse gikk på krevet om tilstedeværelse av «stevneveterinær» på jaktprøver, som var formulert slik at det skulle følge egen veterinær med på hvert parti. Dette ville vært uoverkommelig både praktisk og økonomisk. Ved at de mest krevende tiltak er knyttet til  «høyintensive konkurranser» og jaktprøver faller utenfor dette, så gjelder hverken kravet om stevneveterinær eller andre krav for «høyintensive konkurranser» for jaktprøver. Mattilsynet har i samsvar med FKFs argumentasjon fulgt den svenske modellen.

 

FKF er også blitt hørt med at områdene for jaktprøver ikke kan likestilles med arenaer. Det endrede forslag fra Mattilsynet skiller mellom konstruerte og naturgitte konkurranseområder, hvor det stilles krav til de «konstruerte» bla mht  hvordan arrangøren skal sikre forholdene for dyrene.

 

FKF argumenterte for at det ikke var grunnlag for å krev at det utarbeides eget regelverk for og kontrollører mht ivaretakelse av dyrevelferden. Det er nå i kommentarene fra Mattilsynet presisert  at det bare skal inneholde «nødvendige» bestemmelser. «Arrangørorganisasjonen» er den som skal vurdere hva som er nødvendig. Det er FKF styret sin vurdering at dette allerede er dekket av Jaktprøveregelverket. FKF vil foreta særskilt vurdering av dette for å se om noe ytterligere likevel bør inntas. Vi er imidlertid klar på at dette er en formalitet og ikke kontroversielt.

 

Alle arrangører skal ha en «dyrevelferdskontrollør». Iom at jaktprøvene ikke anses som en «høyintensiv konkurranse» (hvor det kreves veterinær) er det FKF som bestemmer hvem dette skal være. Det vil være naturlig at dette er NKK representanten, og det er vår vurdering at dette allerede ligger innenfor NKK representantens oppgaver.

 

Det er FKF styrets vurdering at vi ved alle vesentlige forhold har nådd frem med våre anførsler og argumenter i høringssvaret, og er derfor komfortabel med det endrede forslag fra Mattilsynet.

 

Styret i FKF