FKF orienterer om registrering av startrevolvere

Politidirektoratet har nå publisert detaljer (se i sin helhet nedenfor) om hvordan eksisterende knallvåpen, eller startrevolvere, skal registreres, oppbevares og brukes for klubber og foreninger.

Følgende retningslinjer gis for Idrettslag og lignede: Politidirektoratet antar at idrettslag og andre som benytter knallvåpen til å avgi skudd i forbindelse med fellesstart o.l. kan beholde sine våpen mot at det søkes politiet om tillatelse. En våpenansvarlig må utpekes i hvert lag, og våpen eller vital del må oppbevares i henhold til regelverket. Det utstedes kollektivt våpenkort til idrettslag o.l. etter samme modell som for skytterlag som erverver våpen. Medlemmer av laget kan benytte lagets knallvåpen, men våpenansvarlig er ansvarlig for at oppbevaring og bruk er i henhold til regelverket.

FKF anbefaler alle klubber umiddelbart starter arbeidet med å samle informasjon og etablere et komplett register over alle skytevåpen klubben eier, med:
- Type
- Merke
- Kaliber
- Våpennummer
- Navn, fødselsnummer (ikke person nr.) og adresse på våpenansvarlig(e) i klubben som er fullmektiget til å oppbevare våpnene.

For våpentillatelse fås søknadsskjema på nærmeste politikammer, det kan ikke lastes ned fra nettet. Skjemaet fylles ut av klubben sentralt, i klubbens navn ved navngitt leder (eks. Norsk Fuglehund Klubb v/Preben Ås) og sendes politiet med data på alle våpen. Selv om våpenet ikke har serie nummer skal det registreres, politiet vil eventuelt gi et slikt nummer der eier (klubb) blir ansvarlig for å prege nummeret inn på våpenet. Våpen og ammunisjon skal oppbevares i FG godkjente våpenskap.

På spørsmål til Våpenkontoret ved Oslo Politidistrikt får FKF råd om å anbefale sine medlemsklubber om raskest mulig å registrere sine våpen. Arbeidet med å etablere et register over klubbenes våpen bør gis høy prioritet, særlig for de klubber som skal arrangere jaktprøver i nærmeste fremtid. Politiet fremhever at de muligens kan komme med ytterligere krav for registrering, men alle som har registrert sine våpen i det sentrale våpenregister vil få beskjed.

Videre anbefaler FKF klubbene å utarbeide skriftlige rutiner for behandling av våpen i forbindelse med jaktprøver og /eller trening i klubbens regi. Disse rutinene bør inneholde som et minimum: 

- Våpen og ammunisjon skal til daglig oppbevares i henhold til Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.v. (Våpenforskriften), Kapitel 16.

- Under arragementer skal revolvere og ammunisjon når de ikke er i bruk i felt holdes innelåst hver for seg og under sikker oppbevaring slik at uvedkommende ikke får adgang til dem til enhver tid. Poenget er at våpnene alltid skal behandles som skarpe.

- Prøveleder utsteder en generell fullmakt til dommer på hvert parti med ansvar å råde over våpnene under prøven. Se skjema “Utlån av Våpen” etter teksten.

FKF er av den formening at ved at klubbene aktivt nå iverksetter straks-tiltak som beskrevet kan redusere muligheten for at det kommer ytterligere krav for oppbevaring og bruk av startrevolvere som kan gjøre det ytterligere komplisert å simulere skudd over hundene. Når det gjelder tilsvarende våpen i privat eie gjelder de samme regler og bør gjøres så snart som mulig.

Dommeroppsett NM Vinter Andøya 2020

Dommeroppsett NM Vinter Andøya 2020
 
Finale: Morten Riise
  Håvard Rudi
   
NM lag: Jostein Jensen
  Henning Loe
   
Semi: Øystein Utne
  Rune Mikalsen
  Roland Strige
  Sven Kyrre Rørstad
  Ola Dyrstad
  Knut Fredheim

 

Vedr. fritt salg av knallvåpen/startrevolvere

FKF har vært i kontakt med politiet angående Politidirektoratets instruks om å stanse omsetning av såkalte knallvåpen, eller som vi kjenner det, de startrevolvere som blir brukt i trening og konkurranse med fuglehunder. Politiet har enda ikke fått instruks fra direktoratet om hvordan dette skal gjennomføres og kontoret for behandling av våpenregistrtering er bare bemannet på tirsdager. Forhandlere FKF har spurt har stanset salg og levering av disse våpnene i påvente av instruks fra politiet om hvordan registrering skal gjennomføres.

FKF vil infomere så snart det foreligger informajon om hvordan registrering av eksisterende våpen skal gjennomføres, Politiet er klare på at ingen reaksjoner vil bli gjort gjeldende før det foreligger en foreskrift, men salg er stoppet med umiddelbar virkning. FKF vil også søke informasjon til sine medlemsklubber om hvordan de skal forholde seg mht våpen som eies av klubbene. I mellomtiden, og som alltid presiseres i NKK/FKF sammenheng, disse våpnene skal behandles som skarpe.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/02/07/fri-omsetning-av-knallvapen-stanset/

https://www.nrk.no/norge/politiet-stanser-fritt-salg-av-knallvapen-1.14892399

Fuglehundtinget 2020

Fuglehundtinget 2020 vil avholdes i perioden 5.-7. juni i Stavanger på Clarion Hotel Air.

Temamøte arrangeres fredag 5. juni, og selve FT 6. juni.

Teknisk arrangør er Rogaland Fuglehundklubb som i 2020 fyller 50 år.

Jaktprøver Høst 2019 - Antall starter VK første dag

HØSTPRØVER 2019 - RAPPORTERING ANTALL STARTER I VK FØRSTE DAG
 
Dato Arrangør Ref.nr. Antall 
  HØYFJELL:    
21.-22.8. Stjørna JFF 51-19001 31
23.-25.8. Namdal FK 51-19002 51
23.-25.8. NESK 51-19003 43
23.-25.8. NISK Avd. Trøndelag 51-19006 50
23.-25.8. NGK 51-19007 38
24.-25.8. Bodø JFF 51-19010 32
30.8.-1.9. Nordenfjeldske FK 51-19016 125
30.8.-1.9. Rana JFF 51-19017 62
30.8.-1.9. Inn-Trøndelag FK 51-19018 40
30.8.-1.9. Hallingdal FK 51-19019 40
30.8.-1.9. Agder FK 51-19020 40
31.8.-1.9. Midt-Troms FK 51-19024 24
4.-6.10. NGK 51-19035 51
27.-29.9. NESK 51-19039 48
28.-29.9. Vest-Finnmark FK 51-19040 21
5.-6.10. Harstad & Vesterålen FK 51-19042 32
12.13.10 Tromsø Hundeklubb, Fg. 51-19047 28
19.-20.10 NVK Trøndelag 51-19048 39
27.-29.9. NESK - NM Høyfjell 51-19049 108
 
  LAVLAND:    
27.-29.9. NBK 53-19001 30
4.-6.10. Vestfold FK 51-19003 37
4.-6.10. Hed-Opp FK 53-19004 47
11.-13.10. Østfold FK - NM Lavland 53-19006 140
18.-20.10. Vestfold FK 53-19008 33
18.-20.10. Hed-Opp FK 53-19009 43
 
  SKOG:    
30.8.-1.9. NGK - NM Skog 54-19015 64

Mattilsynet har endret forslaget om konkurransedyrforskrift

Mattilsynet har endret forslaget om konkurransedyrforskrift etter høring.

 

FKF sendte inn eget høringssvar sammen med de øvrige i JD-Jakthunddivisjonen, se vedlegg (Høringssvar FKF). Dette ble også tiltrådt av og inkludert i NKKs svar.

 

De omfattende innspillene fra FKF, som både inneholdt generell og konkret argumentasjon og en beskrivelse av hva vår aktivitet faktisk går ut på, har ført frem og er hensyntatt i all vesentlighet i det endrede forslag Mattilsynet nå fremlegger, se vedlegg.
Vedlegg #001 - Høringssvar – utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.
Vedlegg #002 - Mattilsynet endrer forslaget om konkurransedyrforskrift etter høringen.

 

Mattilsynet sammenfatter:

 

Forslaget ble i høringen særlig kritisert av hundesporten for å være mest tilpasset hestesport og for å regulere hundesporten på måter som ikke passer det gjeldende og fungerende systemet. Vi har tatt kritikken til følge og endret forslaget på følgende vesentlige punkter:

Det stilles ikke krav om stevneveterinær ved jaktprøver.

• Hvilke hundeløp som skal kontrolleres av stevneveterinærer, er ikke bare betinget av lengden på løpet, men også av antallet hunder i spannene og deltakere i konkurransen.

• Forskriften forbyr ikke som sådan hundesport som innebærer at hunder angriper og biter markører (IPO).

Kravene til konkurranseområdet er presisert slik at de passer for jaktprøver, hundeløp og annen sport som foregår i naturen.

• Flere av kravene om nødvendige bestemmelser i reglementene åpner i større grad for ulike løsninger som passer for ulike konkurranseformer og -tradisjoner.

 

FKFs vesentligste innsigelse gikk på krevet om tilstedeværelse av «stevneveterinær» på jaktprøver, som var formulert slik at det skulle følge egen veterinær med på hvert parti. Dette ville vært uoverkommelig både praktisk og økonomisk. Ved at de mest krevende tiltak er knyttet til  «høyintensive konkurranser» og jaktprøver faller utenfor dette, så gjelder hverken kravet om stevneveterinær eller andre krav for «høyintensive konkurranser» for jaktprøver. Mattilsynet har i samsvar med FKFs argumentasjon fulgt den svenske modellen.

 

FKF er også blitt hørt med at områdene for jaktprøver ikke kan likestilles med arenaer. Det endrede forslag fra Mattilsynet skiller mellom konstruerte og naturgitte konkurranseområder, hvor det stilles krav til de «konstruerte» bla mht  hvordan arrangøren skal sikre forholdene for dyrene.

 

FKF argumenterte for at det ikke var grunnlag for å krev at det utarbeides eget regelverk for og kontrollører mht ivaretakelse av dyrevelferden. Det er nå i kommentarene fra Mattilsynet presisert  at det bare skal inneholde «nødvendige» bestemmelser. «Arrangørorganisasjonen» er den som skal vurdere hva som er nødvendig. Det er FKF styret sin vurdering at dette allerede er dekket av Jaktprøveregelverket. FKF vil foreta særskilt vurdering av dette for å se om noe ytterligere likevel bør inntas. Vi er imidlertid klar på at dette er en formalitet og ikke kontroversielt.

 

Alle arrangører skal ha en «dyrevelferdskontrollør». Iom at jaktprøvene ikke anses som en «høyintensiv konkurranse» (hvor det kreves veterinær) er det FKF som bestemmer hvem dette skal være. Det vil være naturlig at dette er NKK representanten, og det er vår vurdering at dette allerede ligger innenfor NKK representantens oppgaver.

 

Det er FKF styrets vurdering at vi ved alle vesentlige forhold har nådd frem med våre anførsler og argumenter i høringssvaret, og er derfor komfortabel med det endrede forslag fra Mattilsynet.

 

Styret i FKF

Flere artikler …