Avslutning varslingssak lavland


FV: Hans E Enoksen leder FKF, Toruf Eriksen og Richard Bjørløw leder VF.
Etter et vellykket møte tok partene hverandre i hendene og ønsket hverandre lykke til.
Det aller viktigste nå er at miljøene får arbeidsfred til å gjøre erfaringer og etterleve instruksen og retningslinjene.

FKF mottok i august 2017 en varslingssak om kritikkverdige forhold knyttet til lavlandsmiljøet og Vestfold Fuglehundklubb.

Saken ble først forsøkt løst på lavest mulig nivå, men da dette viste seg å bli umulig, iverksatte FKF vurdering av varselet. Det har vært gjennomført en rekke møter med Miljødirektoratet, Mattilsynet og lavlandsklubbene. Det har derfor tatt noe tid. Det har tidligere vært informert om at dette arbeidet skulle være sluttført våren 2018, i god tid før en eventuell lavlandssesong kunne starte.

Det er nylig avholdt en lavlandskonferanse på Gardemoen med fokus på biotopfremmende tiltak, utsetting av fugl og workshop for sluttføring av instruksen. Det var deltakere fra Miljødirektoratet, Mattilsynet, NJFF, Fuglehunden, Lavlandsklubbene, Lavlandskomiteen, NKK og styret i FKF samt foredragsholder Kalle Stolt fra Sverige. Instruksen har vært utarbeidet i tett samarbeid med myndighetene. FKF kan legge til at Miljødirektoratet har behandlet årets søknader om utsetting av fugl - og instruksen som er utarbeidet følger som en del av godkjenningen. Alle som driver med rapphøns og fasan skal forholde seg til instruksen, med de krav og de retningslinjer som er gitt.

Formålet med arbeidet med varslingen har vært å oppnå forbedring av forhold som utløste varselet. Instruksen og retningslinjer som er utarbeidet for utsetting av fugl og trening på lavland er et resultat av varslingen. Dette gjør at vi i dag har fått klare retningslinjer og opprettet en meget god kontakt med myndighetene, noe vi dessverre ikke har hatt tidligere.

FKF har nå avsluttet varslingen med en sluttrapport som er sendt de involverte. I forbindelse med dette arbeidet er det gjennomført møter med partene. Det ble først gjennomført et møte med Vestfold Fuglehundklubb (VF) for gjennomgang av varslingen og veien videre. Deretter et møte med VF, Toruf Eriksen og FKF i Larvik 18 juni. Det var et godt og konstruktivt møte der vi gikk gjennom behandlingen av varslingen, myndighetenes signaler og veien videre. FKF fikk tilbakemelding på, og har selv observert, at det har vært heftige diskusjoner og trakassering av varsler på debattforum på sosiale medier uten at dette ble stoppet. FKF beklager overfor varsler at FKF ikke på et tidligere tidspunkt gikk inn og stoppet dette.

Richard Bjørløw, leder i VF, beklager overfor Toruf Eriksen behandlingen denne saken har fått.

  • Vi ser i ettertid at det skulle vært lagt ned mer innsats for å oppnå god dialog i tidlig fase. Saken har pågått over lengre tid, noe som har medført mye negativ omtale i sosiale medier. VF beklager at enkeltmedlemmer har bidratt til trakassering av varsler på sosiale medier, sier han. Han legger til: - VF ser nå fremover. Lavland-sporten har fått en god instruks som er forutsigbar og enklere å forholde seg til.

Toruf Eriksen sier det har vært krevende å være varsler.

  • Noen har forsøkt å trekke mitt motiv i tvil for å ramme meg som varsler. Det har vært noe av det tyngste i hele saken, uttaler han. Han sier også: - Videre håper jeg at ingen som varsler eller sier ifra om mulige kritikkverdige forhold i vårt miljø skal oppleve å bli marginalisert, isolert eller svertet i fremtiden. Det er uverdig.

Eriksen takker Hans Einar Enoksen og FKF styret for at de har brakt partene sammen til samtaler, og bragt varslingen til en avslutning.

FKF oppfordrer folk til å utøve normal folkeskikk og ikke unødvendig provosere på sosiale medier i denne saken nå når den er ferdig behandlet.

«Instruks for arrangører av lavlandsprøver og for enkeltmedlemmer som trener hund på utsatt fugl» finnes på nettsiden til FKF. Denne instruksen er utarbeidet i samarbeid med myndighetene og blir sendt ut til arrangørene sammen med tillatelsen for utsetting av fugl. Alle arrangører skal ha instruksen og tillatelsen lett tilgjengelig og fremvise på forespørsel. Alle skal også være godt kjent med og følge den. Som enkeltmedlem har du også et ansvar for hva du deltar på. Sett deg godt inn i instruksen.

Med dette ønsker vi dere alle lykke til med lavlandsaktiviteten fremover.

Styret FKF